Hem Kunskapsbanken HR-arbete

HR-arbete

I företagsvärlden används ofta begreppet ”HR” för att referera till en avdelning eller funktion som hanterar personalfrågor. HR står för ”Human Resources”, vilket på svenska kan översättas till ”mänskliga resurser”. I detta blogginlägg kommer vi att titta närmare på vad HR faktiskt är och vilka uppgifter som ingår i dess ansvarsområde.

Vad är HR?

Begreppet ”Human Resources” (HR) härstammar från den amerikanska teorin om ”Human Resource Management” (HRM), som utvecklades under 1900-talet. HRM-teorin betonar betydelsen av att hantera och utveckla organisationens personal som en strategisk resurs för att uppnå företagets mål. HR-begreppet används numera allmänt i näringslivet och i offentliga organisationer över hela världen som en benämning på personalavdelningar och dess arbetsuppgifter.

HR kan beskrivas som den del av organisationen som är ansvarig för att hantera och utveckla personalen. Detta inkluderar rekrytering, anställning, lönehantering, personalutveckling, kompetensutveckling, personalvård och mycket mer. HR-funktionen är vanligtvis en del av en organisationens ledningsgrupp och arbetar nära ledningen för att säkerställa att personalstrategin stödjer företagets övergripande mål.

Vad gör HR?

En av de mest grundläggande uppgifterna för HR-funktionen är att rekrytera nya medarbetare. HR ansvarar för att annonsera lediga tjänster, ta emot ansökningar, sålla bland kandidater, genomföra intervjuer och rekrytera de mest lämpliga kandidaterna. Under anställningsprocessen ser HR till att följa riktlinjer och lagar som reglerar diskriminering, anställningsavtal och arbetstider. HR kan också arbeta med att utveckla en organisationens employer brand, som handlar om att skapa en attraktiv arbetsmiljö och en kultur som lockar till sig duktiga medarbetare.

En annan viktig uppgift för HR är att utveckla personalen inom organisationen. Detta kan ske genom att erbjuda utbildning och kompetensutveckling, mentorprogram, ledarskapsutbildning och mycket mer. HR-funktionen är också ansvarig för att utveckla arbetsmiljön och säkerställa att organisationen följer de lagar och riktlinjer som gäller för arbetsmiljö och hälsa. En del av detta arbete innebär att arbeta med personalvård, vilket kan innebära att ge stöd till medarbetare som har problem på jobbet eller privat.

HR-funktionen ansvarar också för att hantera lönerna och andra förmåner för medarbetarna. Detta inkluderar att säkerställa att lönenivåerna är konkurrenskraftiga på marknaden, att löneförhandlingar följer lagen och att lönerna betalas ut i tid. HR-funktionen kan också ansvara för att hantera andra förmåner som exempelvis pensionsplaner, sjukförsäkringar, försäkringar för arbetsskador och andra förmåner som kan vara tillgängliga för medarbetarna.

HR och personalpolitik

Ett annat område där HR spelar en viktig roll är i att hantera konflikter mellan medarbetare eller mellan medarbetare och ledningen. HR-funktionen arbetar för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och där konflikter kan hanteras på ett professionellt och effektivt sätt. HR kan också arbeta för att förbättra kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna, och för att skapa en kultur av öppenhet och transparens.

En viktig del av HR-funktionens ansvar är att se till att organisationen följer de lagar och riktlinjer som reglerar anställningsavtal, arbetstider, arbetsmiljö, diskriminering och andra arbetsrättsliga frågor. HR-funktionen måste också arbeta för att se till att organisationen följer god praxis och etik inom personalhantering.

HR-funktionens ansvar är också att säkerställa att organisationen har rätt personalstrategi för att stödja företagets övergripande mål och vision. HR kan arbeta tillsammans med ledningen för att utveckla en personalstrategi som stödjer organisationens tillväxt och utveckling. Detta kan inkludera att utveckla en strategi för att behålla duktiga medarbetare, en strategi för att rekrytera nya medarbetare och en strategi för att utveckla medarbetarnas kompetenser och färdigheter.

HR-funktionen kan också spela en viktig roll i att skapa en kultur av mångfald och inkludering inom organisationen. Detta innebär att arbeta för att säkerställa att organisationen har en blandad arbetsstyrka som representerar olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. HR kan också arbeta för att säkerställa att organisationen har rätt program och initiativ för att stödja medarbetare från olika bakgrunder och kulturer.

Sammanfattningsvis är HR en viktig funktion inom organisationen som är ansvarig för att hantera och utveckla personalen. HR har en mängd olika uppgifter, inklusive rekrytering, anställning, lönehantering, personalutveckling, kompetensutveckling, personalvård och konflikthantering. HR-funktionen spelar också en viktig roll i att säkerställa att organisationen följer lagar och riktlinjer, utveckla en personalstrategi som stödjer organisationens övergripande mål och skapa en kultur av mångfald och inkludering.

Medarbetare Unik Resurs

Behöver ni stöd i ert HR-arbete?

Med HR-stöd från Unik har du möjlighet till att få den HR kompetens som passar just din verksamhet där ni är idag.

Läs mer