Interimkonsult

I vissa situationer kan det vara bra att stanna upp, tänka genom behovet, räta ut frågetecknen och staka ut vägen framåt. I andra situationer är behovet så akut att man inte kan invänta en rekrytering innan man säkerställer ledarskapet. I båda lägen är interimkonsult en bra lösning men de olika behoven ställer helt olika krav på konsulten.

När används interim?

Interim innebär vanligtvis att en person tillsätts tillfälligt fram tills att en ny permanent lösning kan rekryteras. Det vanligaste tillfället då en interimkonsult tas in är när en chef av någon anledning plötsligt försvinner. Det kan vara att den nuvarande chefen säger upp sig själv, blir uppsagd och måste sluta direkt, eller blir allvarligt sjuk. I dessa fall behöver en ny person snabbt anställas för att täcka behovet tills en permanent lösning kan rekryteras.

Interim används också när en organisation går igenom förändringar eller projekt som kräver särskild kompetens eller resurser under en begränsad tid. Det kan handla om att driva kostnadsbesparingar, genomföra kulturförändringar eller genomföra en omorganisation för att skapa förutsättningar för den nya permanenta chefen som ska anställas. Interimlösningar kan vara till nytta för att säkerställa en smidig övergång och bibehålla kontinuiteten i verksamheten.

Medarbetare diskuterar interimtjänster

Är ni i behov av interimkonsult eller interimchef?

Unik Resurs hjälper er hitta den perfekta matchen. Unik har sedan 2007 försett våra kunder med interimkonsulter och vi vet när det är läge att tillfälligt säkra ledarskapet, när det ska vara förvaltande och när det bör vara utvecklande inför att en mer långsiktig lösning är på plats. Eller faktiskt till det att behovet av positionen helt undanröjts.

Exempel på situationer då en interimchef eller interimspecialist kan vara en bra lösning;

Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning i befintlig verksamhet

Många gånger kommer ”allt på en gång” och utmaningarna hopar sig för er egen personal. Man hinner inte lyfta blicken. Det känner du säkert igen. I dessa lägen kan det vara tillfälle att förstärka er verksamhet tillfälligt med en erfaren chef eller specialist för att frigöra er själva mer, för att ge er tid att faktiskt fokusera på det ni är bäst på. Eller för att faktiskt helt enkelt hinna med det ni förväntas göra.

Vid sjukskrivning eller när någon sagt upp sig/blivit uppsagt

En vanlig anledning till att man tar in interimkonsulter är när en nyckelperson i organisationen försvinner med kort varsel. Det finns väldigt många anledningar till bortfallet, men vanligast är sjukskrivning eller att en person säger upp sig/blir uppsagd. Då är det vanligt att man tar in interimkonsulter under en övergångsperiod för att genomdriva en förändring tills personen kommer tillbaka eller fram tills dess att rekryteringen är klar. Genom att ta en interimkonsult som genomdriver en förändring ges bättre förutsättningar till personen som kommer tillbaka från sin sjukskrivning, eller för den nya chefen som tillträder en roll.

Interimskonsult under omstrukturering och andra utvecklingsprojekt

Inför större och mer komplexa utmaningar kan det vara läge att ta in extern kompetens i form av en interimkonsult, någon som ”gjort det förut och gått i alla diken”. Både för att förstärka och påskynda processen, men faktiskt också för att långsiktigt ”rädda” den egna kompetensen så att den inte bränns onödigt i en tuff men övergående process. Det handlar inte om att gömma sig. Det handlar om att vara ärlig med sin egen förmåga och att våga att in hjälp. Och om att lära och utvecklas.

Ta in en interimkonsult inför specifika leveransprojekt, interna likväl som externa

Många gånger kör projekt fast. Det kan handla om affärssystem- eller teknikskiften, produktionsutveckling, kompetens- eller lönekartläggningar eller andra interna projekt. Men det är lika ofta leveransprojekt, produktutveckling eller andra utvecklingsprojekt mot kund som kan behöva förstärkning. Även här kommer interimkonsulter in som en möjlig lösning och det är i komplexa utmaningar som dessa och liknande en mer effektiv lösning än traditionell ”bemanning”.

Starka chefer ber om hjälp och vet när de ska göra det. Att veta när du ska ta in en interimkonsult och att definiera behovet är dock inte alltid så lätt. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en personlig rådgivning kring just din situation och ert behov.

Interimchef Mikael Palm

"I uppdragen som jag har är det väldigt viktigt att kunna bottna i en värdegrund och Uniks värdegrund med Samarbete, Ansvar, Mod & Engagemang fungerar för mig i alla mina uppdrag."

 • Vad är interim?

  Interim används för att beskriva något som är temporärt fram tills en permanent lösning finns på plats. Med andra ord kan man enkelt förklara interim som en ”tillfällig lösning”. Inom vår bransch hör man oftast termen ”interim” i samband med ”interimchef”, ”interim management”, ”interim CFO” eller liknande. Det innebär såklart inte att en interimslösning endast kan användas på chefsnivå, men det är där termen oftast används.

 • Vad gör en interimkonsult?

  En interimkonsult kan ha olika typer av uppdrag. Det kan vara både förvaltande uppdrag där hen ansvarar för att upprätthålla och driva befintliga verksamheter, samt uppdrag som innebär att driva förändringsprojekt. Det kan handla om att genomföra kostnadsbesparingar, förändra företagskulturen eller genomföra omstruktureringar för att möjliggöra en smidig övergång till den nya permanenta ledningen.

 • Vad är skillnaden mellan en interimkonsult och en konsult?

  Skillnaden mellan en interimkonsult och en vanlig konsult ligger i tidsperspektivet och syftet med deras uppdrag. En konsult anlitas vid behov för att stärka verksamhetens leveransförmåga eller för att driva ett specifikt projekt. En interimkonsult går däremot in på kort varsel och täcker upp ett tillfälligt och ofta akut behov. Interimuppdraget har en tydlig tidsbegränsning och är avsett att fungera som en övergångsperiod fram till att en permanent lösning kan implementeras.

  Vanligtvis sträcker sig ett interimuppdrag från några veckor upp till ett år, beroende på behovet och den specifika situationen. Till exempel kan rekryteringsprocessen för en ny VD ta flera månader innan den nya personen är på plats. Under denna tid kan en interimkonsult kliva in och säkerställa att företaget fortsätter att fungera smidigt och att viktiga beslut fattas.

  En interimkonsult är vanligtvis en erfaren professionell med expertis inom sitt område. De är vana vid att snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och organisatoriska strukturer. De kan ta sig an komplexa utmaningar och agera som en pålitlig resurs för att upprätthålla kontinuiteten och driva nödvändiga förändringar. En vanlig konsult däremot, anlitas oftare för att tillhandahålla expertis eller resurser under en specifik period. Det kan vara för att genomföra en analys, ge strategisk rådgivning eller implementera en ny process eller system. En konsult kan vara involverad i olika projekt över tid.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis kan man säga att en interimkonsult är specialiserad på att tillhandahålla temporär expertis och ledarskap under övergångsperioder eller i akuta situationer. Deras mål är att säkerställa kontinuitet och möjliggöra en smidig övergång tills en permanent lösning kan implementeras. En vanlig konsult å andra sidan, anlitas för att tillfälligt tillhandahålla specifik expertis eller resurser för att driva projekt eller ge rådgivning inom sitt specialområde.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för en personlig rådgivning kring just din situation och ert behov.