Lina Nilsson

Vad är HR?

HR är förkortningen på den engelska benämningen ” Human Resources”. Syftet med HR är att bidra till att maximera medarbetarnas kunskap, förmåga och prestation för att på så vis generera det eftertraktade resultatet som verksamheten är ute efter.

HR är väldigt brett. HR behöver kunna bidra med kompetenssäkring i form av rekrytering, utveckling och avveckling, stötta chefer i att agera tydligt och utvecklade i sitt ledarskap. Men också vara en nödvändig och viktig kompass när det gäller lagar, regler och normer såsom arbetsmiljö, lönebildning, lika behandling och facklig samverkan, mm. Allt som rör personal kan kopplas till HR.

Historiskt sett har ”personalavdelningen” ofta varit relativt separerad från verksamheten. Det har på senare år skett ett skifte till att HR numera är mer integrerat in i verksamheten som en viktig del i verksamhetens utveckling. Som vi ser det är HR frågor är en del av chefernas vardag och då blir HRs roll starkt verksamhetsnära i att både stötta och driva frågor tillsammans med organisationen och cheferna.

HR för oss handlar mycket om ett ständigt lärande för att hållbart nå verksamhetens målsättningar genom dess medarbetare. Unik kan på många sett ses som en HR-partner där vi, som utvecklingspartner i med- och motgång, med hjälp av våra tjänster och vår samlade kompetens utmanar och hjälper till att förverkliga både våra kandidater och våra kunders, eller som vi kallar dem – våra kundidaters™ – ambitioner och mål. Att utmana och ibland ifrågasätta är för oss många gånger lika viktigt som att stötta och hjälpa och det är kombinationen som verkligen tillför mervärde tror vi.

 Varför är HR viktigt?

Oavsett storlek eller bransch är alla organisationer påverkade av människorna som arbetar inom den – antigen positivt eller negativt.

Medarbetarna inom en organisation har stor påverkanskraft för organisationens resultat och är i de flesta fall skillnaden mellan framgång och misslyckande. Därför blir HR viktigt och vi tycker att HR blir som mest effektiv när den är verksamhetsnära och en viktig pelare för både affären och människorna i organisationen.

Det har länge funnits en diskussion kring om HR borde vara en del av ledningsgruppen eller inte. Vi tycker att det är en självklarhet att HR ska vara representerat i ledningsgruppsfrågorna på samma vis som vi anser att HR också behöver ta ansvar för att vara en drivande part inom exempelvis verksamhetsnära digitalisering och effektivisering likväl som ha ett helhetsperspektiv på verksamheten – precis som alla som arbetar i ledningsgruppen bör ha.

Lina Nilsson

Regionens näringsliv har ambitioner. Men det finns utmaningar.

Regionens näringsliv har ambitioner. Men det finns utmaningar. Tydlighet och ledarskap, kulturella utmaningar och till delar fel kompetens är några exempel.

Som utvecklingspartner och kompetensförsörjare inom chefs- och tjänstemannaleden är det naturligt att vi på Unik följer samhällsutvecklingen och har en omfattande omvärldsbevakning. Ett led i detta är att vi under hösten nu genomför intervjuer med ledare för ett 50-tal verksamheter inom både det privata och offentliga i Östergötland och Kalmar län. Detta i syfte att känna in var man faktiskt står och hur man ser på den närmaste framtiden. Men framförallt för att lyssna in hur både ambitionerna och utmaningarna ser ut på lite längre sikt. Det är tydligt att det finns stora ambitioner och framtidstro även om det finns okända faktorer på marknaden som vi inte kontrollerar vare sig lokalt, regionalt eller nationellt.

Tillväxt är det vanligaste svaret på frågan om vilka ambitioner de har. Inte generellt utan tämligen väl definierat och underbyggt. Allt från 10% tillväxtmål till mångdubblering beroende på bransch och verksamhet. Men också ambitioner i ökad effektivitet och lönsamhet genom framförallt teknikutveckling är vanligt förekommande. Vi kan också se tydliga aktiviteter för att ”ta över större delar av sitt flöde” hos många, ofta då med koppling mot sälj och marknad som man inte känner att man äger.

Utmaningar för att nå långsiktiga mål

Det är dock inte utan hinder man ser att målen nås. Det vi ser i våra intervjuer är att ”tydlighet och ledarskap” anses vara den största gemensamma utmaningen. Förmågan och möjligheten att lyfta blicken och vara strategiska, att få samman ledningsgruppen och arbeta med kultur och värderingar. Men också att följa upp och bygga effektiva strukturer, system och processer.

Kompetensförsörjning, eller kanske mer rätt kompetensomställning, kommer på andra plats och de kompetenser som vi kan se efterfrågas mest tydligt är relaterade till teknikutveckling och effektivitet i någon form. Vi ser att det handlar om smarta, teknik/systemstödda arbetssätt. Inom industrin handlar detta om automation och processteknik och inom tjänstesektorn och det offentliga om utvecklingskompetens inom och förmåga att arbeta med digitala tjänstelösningar. Men det talas också frekvent om behovet av att växla till ”multifunktionell kompetens” i syfte att skapa en effektiv och flexibel verksamhet. Behovet av ”förmåga att driva projekt” lyfts också ofta i samtalen.

Kulturella utmaningar är vanligt förekommande och en klar utmaning och ofta starkt kopplat till ledarskapsdiskussionen. Hönan eller ägget?

Slutligen finns också utmaningar avseende möjligheten att rent fysiskt nå den tillväxt man ser sig kunna/vilja nå på längre sikt. Exploateringsmöjligheterna är kanske inte första gången vi hör eller läser om, men det finns en känsla av att intresset från kommunens tjänstemän att lyssna in de mer långsiktiga behoven av tillväxt kunde vara större.

Känner ni igen er i ovanstående utmaningar? Hur arbetar du med dem? Kommentera gärna och bidra med dina erfarenheter. Vi är starkare tillsammans.

Lina Nilsson

Uniks medarbetarundersökning

Som del i vårt arbete mot visionen – alltid bättre –  använder vi medarbetarundersökningar för att veta hur vi står och går ”just nu”. Detta kompletterar vi med medvetna och fokuserade åtgärder för att antingen stärka bra saker eller stötta upp lite sämre.

Motiverad Medarbetar Index (MMI) är en del av vår medarbetarundersökning som vi kan se benchmarking för och utöver den delen har vi några fler områden som är formade utifrån vår verksamhet där vi enbart jämför resultatet med våra tidigare undersökningar.

Benchmark

Alla våra frågor i medarbetarundersökningen är inte Unika utan vi mäter till viss del samma frågor som många andra företag. I vår benchmark fokuserar vi på företag som huvudsakligen är privata och i liknande storlek som oss.

Vi kan inte annat än att säga att vi är stolta över det resultat som vår senaste medarbetarundersökning visar!

Vi är också stolta över att om vi tittar tillbaka tre år i tiden har vissa av våra punkter varit på liknande nivå som vår benchmarkgrupp. Genom ett gediget förbättringsarbete, nya rutiner och processer har vi lyckats involvera medarbetarna till att tillsammans skapa en mer positiv och engagerad arbetsplats #alltidbättre.

benchmark

Uniks medarbetarundersökning

Det är glädjande att se att vi i grunden har ett väldigt bra resultat, men det hindrar ju inte att göra det bättre! Sedan våren 2017 har vi genomfört 4 större undersökningar och vi kan tydligt se hur arbetsinsatserna som gjorts efter varje undersökning påverkar nästkommande resultat.

Balans och hälsa

Utifrån resultatet i medarbetarundersökningen från 2016 så valde vi att fokusera på ”Balans och hälsa” som fokusområde. Vi inledde ett arbete som har landat i en större öppenhet kring arbetsbelastning, vårt mående i toppar och dalar och hur vi kan arbeta ännu mer i team. Vi anammar våra värdeord samarbete och ansvar för att skapa rutiner och interna samarbeten som gör att vi kan avlasta varandra på ett sett som tidigare var svårt utan större överlämningar. Siffermässigt kan vi se en förbättring från första undersökningen och vi fortsätter att jobba förebyggande kring dessa frågor.

Nya medarbetare

Under 2017 hade vi ett större inflöde av nya medarbetare som lyfte att deras introduktion saknade viktiga element vilket ledde till att denna punkt lyftes in i efterföljande medarbetarundersökning. Ett större arbete kring mottagande av nya medarbetare inleddes och en ny process togs fram för att framtida nya medarbetare skulle känna sig väl omhändertagna. Vi har också valt att ta fram ett digitalt introduktionsprogram som stöttar upp de inledande veckornas arbete och har varit uppskattat.

Verksamhetsutveckling

Ett pågående arbete för oss är hur vi kan stärka samtliga medarbetare i rollen som verksamhetsutvecklare. För oss på Unik är detta ett långsiktigt mål för vår verksamhet då vi anser att om vi stärker vår egen förmåga till verksamhetsutveckling så kan vi i ännu högre utsträckning bidra till att utveckla våra kunders verksamheter positivt.

Ledarskap

Det senaste året har aktiva åtgärder skett för att stärka det regionala ledarskapets förtroende hos medarbetarna inom Unik – vilket enligt vår senaste undersökning nu har gett bra resultat. För vår del handlar ett starkt ledarskap om förmågan att växla mellan ödmjukt lyssnande, utmanande stöttande och ett aktivt kravställande. Visionen är Alltid Bättre och den blir levande med ett starkt ledarskap!

Vårt arbete framåt

Vårt arbete framåt kring medarbetarundersökningarna kommer ske i samma riktning. Vi kommer både aktivt och proaktivt arbeta för att både behålla och förbättra resultatet i framtida undersökningar.

Lina Nilsson

Vilka är vi på Unik?

Vilka är vi på Unik? 

Framöver kommer vi börja presentera våra kollegor och vad vi gör!

Malin är en del av HR Teamet på Unik Resurs

Har du behov av HR stöd, Malin löser just det!

Sedan i höstas har Malin varit en del i vårt HR Team på Unik Resurs. Teamet som består av flertalet, juniora och seniora, konsulter bistår små och stora företag med stöd inom HR området. Uppdragen är oftast i form av interim uppdrag, projekt eller outsourcing av en hel HR funktion som Unik ansvarar för.

Med flera års erfarenhet av konsultrollen och med ett gediget kunnande och erfarenhet inom HR säger Malin så här om att arbeta som HR- och Utvecklingskonsult i Uniks HR Team;

”Att få möjlighet att jobba i olika branscher och företag leder till en fantastiskt gedigen kunskapsbas och referensram inom HR. Stimulerande och utvecklande att gå in och ur olika företag och på olika nivåer få driva HR arbetet framåt. Att vara en del av ett starkt HR Team som, oavsett kunduppdrag, kan ta stöttning av varandra och delge sin kompetens, erfarenhet och specialistkunskap är ett fantastiskt givande sätt att arbeta på. Att kunna ge företag möjlighet till en anpassat HR stöd utifrån behov känns verkligen som att vi skapar ett mervärde år våra kunder, alla bolag har inte råd med en HR på heltid och då erbjuder vi en bra lösning i form av uppdrag på deltid eller timmar. Att vi genom Uniks HR funktion även kan erbjuda kunderna en effektiv kombinationslösning med en senior och en junior konsult som arbetar ihop på samma uppdrag ger det hela ytterligare en dimension av hur HR kan fungera när det är som bäst och det är just vad jag tycker att unik är – Alltid bättre!”

Idag är Malin HR Chef och del av en HR funktion på ett bolag i Studsvik där hon hjälper företaget att vidareutveckla HR funktionen. Utöver huvuduppdraget är Malin sedan ett par år även HR-konsult på ett mindre företag som avropar stöd löpande utifrån behov. Första uppdraget via Unik var Malin på ett av regionens medelstora bolag där hon som interim HR Chef ansvarade för en personalavdelning bestående av flertalet medarbetare inom HR och Lön. Vad nästa uppdrag kan komma att bli vet vi inte idag men har du ett behov inom HR kan Malin eller en kollega komma och berätta lite mer om Uniks HR Funktion. Malin nås på malin.erixon@unikresurs.se alt 070-732 91 79.

Lina Nilsson

HR-arbete

Bästa möjliga förutsättningar för HR-arbete, och vad innebär begreppen? Snart kan du få koll med oss här på Unikbloggen.

Läs mer om HR-arbete i Unikbloggen