Hem Kunskapsbanken Intervju med Johanna Hermansson, Search- och Rekryteringskonsult på Unik Resurs

Intervju med Johanna Hermansson, Search- och Rekryteringskonsult på Unik Resurs

”Det handlar mycket om att lyssna, förstå och utmana på båda sidorna, men även att genom interna och externa nätverk och sökvägar kunna kartlägga intressant kompetens.”

Min roll handlar i grund och botten om att förstå, lyssna in och agera. Jag är en brygga mellan människor och företags ambitioner och mål. Min huvudsakliga uppgift är att hjälpa företag att attrahera rätt människor som passar in, har förmågan och vill verka i deras utveckling, beskriver Johanna

Tyngdpunkten för mig är i början av processen där vi sätter kravprofilen och i kontaktfasen med potentiella kandidater för att attrahera dem till en specifik roll. Men min roll sträcker sig genom hela processen, från början till slut, fortsätter Johanna.

Jag strävar efter att fortsätta dialogen med kandidaterna även efter processens slut, oavsett utfall, för att förstå deras perspektiv och förbättra framtida processer eller för att veta vilken typ av uppdrag som kan intressera dem framöver, förklarar hon.

Dessutom är det otroligt viktigt för mig att hålla mig uppdaterad om trender och förändringar på både arbetsmarknaden och bland kandidater. Detta innebär att ständigt stämma av och analysera hur väl arbetsmarknadens erbjudanden stämmer överens med det som kandidaterna söker. Lyckas vi med det, har vi möjlighet att agera proaktivt, säger hon.

Vad är din roll under en kravprofil?

Min roll i kravprofilstadiet är att lyssna och utmana för att skapa mig en så bra bild som möjligt av vad kunden önskar, beskriver Johanna. Därtill hör även att våga utmana och ifrågasätta kunden så att kravbilden blir realistisk. Rekryteringsteamets sammanvägda erfarenhet och den tid vi lägger på att intressera oss för vad som händer på arbets- och kandidatmarknaden gör att vi i kravprofilen kan agera rådgivande, tillägger hon.

Det jag behöver lägga störst vikt vid är att samla information, delvis för att kunna göra en bra kartläggning utifrån skallkraven och önskade personliga beteenden men också för att kunna måla en rättvis bild för de kandidater jag kommer ha dialog med gällande den aktuella rollen, säger Johanna. Det handlar om att kunna attrahera kandidaterna, inte bara till företaget och rollen men också kunna prata kring utmaningar, möjligheter, företagskultur och förväntningar framåt. Vi ska inte bara attrahera rätt kandidat för bolaget utan också att det är rätt bolag och roll för den rätta kandidaten, förklarar hon.

Vilken är den mest utmanande delen av ditt jobb?

Det mest utmanande är också det mest intressanta, säger Johanna. Det är utmanande att arbeta med hårt reglerade verksamheter eftersom varje bolag är unikt. Behovet av executive search finns främst när vi pratar om svårrekryterade roller som specialister eller spetskompetenser, vilket gör att jag och mina kollegor inom executive search kallas in som en ”specialstyrka”. Det finns inga ”enkla” processer, vilket jag tycker är spännande, förklarar hon.

En annan utmanande men otroligt intressant del av min roll är att vi ofta arbetar med bolag som har komplexa uppdrag eller är väldigt högteknologiska, berättar Johanna. Det ger oss möjlighet att få insyn i hur många kompetenser som krävs för att få en slutprodukt eller produktion att fungera. Det är intressant hur saker hänger ihop, och det kan vara utmanande, men när man börjar knäcka koden och kommer i kontakt med många olika avdelningar och förstår hur avgörande rätt kompetens och rätt personlig förmåga är, då är det både utmanande, intressant och motiverande, tillägger hon.

Hur ser processen för att identifiera och attrahera kandidater ut?

När det kommer till att identifiera rätt kandidater handlar det om att hålla sig uppdaterad och försöka lägga pusslet proaktivt så att man vet hur och var man kommer i kontakt med potentiella kandidater, förklarar Johanna. Vi arbetar med nya och befintliga kontakter, interna och externa nätverk och dessutom jobbar vi aktivt med återanvändning av kandidater, tillägger hon.

Attraktionsprocessen är mer fokuserad på att lyssna och förstå den person vi kartlagt, deras ambitioner och mål, för att veta om det är denna roll eller kanske någon framtida roll som passar dem bäst. När samtalet resulterar i att kandidaten är intresserad av den aktuella rollen handlar det om att kunna måla en så rättvis och inspirerande bild som möjligt av rollen och bolaget, beskriver Johanna. Transparens i vår kommunikation är också otroligt viktigt för att säkerställa långsiktigt engagemang från kandidaterna, betonar hon.

Vilka verktyg eller tekniker använder du för att hitta och sålla kandidater?

Vi arbetar med en rad digitala verktyg för kartläggning men även interna och externa nätverk samt interna mallar och processer rent administrativt för att hantera urval, förklarar Johanna. Vi försöker lägga tid på rätt saker och att automatisera där vi ser att det får en vinning utan att påverka kandidatupplevelsen negativt, tillägger hon.

Urvalsprocessen grundas på inkluderande och icke-diskriminerande principer där alla beslut baseras på den kravprofil som finns uppställd. Fyller kandidaten skallkraven går de vidare i processen, beskriver Johanna. Nästa steg handlar om att förstå kandidatens kompetens och personliga förmåga. Vi använder oss av en erfarenhetsreflektion där kandidaterna får beskriva hur de möter skallkraven och genomföra logik- och personlighetstester baserade på femfaktormodellen. Dessa följs upp av en djupintervju för att göra en sammanvägd analys av matchningen mellan kandidat och roll, förklarar hon.

Jag tycker det är viktigt att förklara att vi förstår att kandidater kan möta många processer med tester och att det kan vara tröttsamt, men de är viktiga för att säkerställa rätt matchning. Det handlar inte om vad man kan eller inte kan göra utan att olika saker kräver olika mycket energi av personer, beskriver Johanna. Vi vill att kandidaten ska lyckas och trivas i den nya rollen så att den blir en långsiktig tillsättning, och därför är dessa tester en viktig del av vår process, betonar hon.

Vad är det mest tillfredsställande med ditt arbete som Search- och rekryteringskonsult?

Det mest tillfredsställande, givet mitt engagemang för våra kunder och möjligheten att faktiskt göra skillnad, är när man lyckats attrahera rätt kandidat till våra kunder och jag vid en uppföljning hör att båda parter är väldigt nöjda, berättar Johanna. Eller kanske ännu mer de tillfällen när en searchad kandidat kontaktar mig för att de har en roll att tillsätta och önskar min och Uniks hjälp att finna rätt person! tillägger hon.

Vilket råd skulle du ge till någon som funderar på att börja arbeta som search- och rekryteringskonsult?

Ta chansen och sök en sådan här roll! Man får otroligt mycket tillbaka för det arbete man gör, uppmanar Johanna. Du får stor insyn och kunskap om hur bolag fungerar och stor kunskap från människor i och utanför bolagen med massor av kompetens som de delar med sig av. De delar med sig av sina ambitioner och mål, och du får vara en stor del av pusslet för att förverkliga dessa, avslutar hon.

Johanna Hermansson arbetar som Search & Rekryteringskonsult

Johanna Hermansson

Search- och Rekryteringskonsult

Varmt välkommen att ta kontakt med Johanna, oavsett om du söker nytt jobb, är i behov av kompetens till er organisation eller om du är nyfiken på att arbeta som Search- och Rekryteringskonsult.

Kontakta Johanna