Lina Nilsson

HR är förkortningen på den engelska benämningen ” Human Resources”. Syftet med HR är att bidra till att maximera medarbetarnas kunskap, förmåga och prestation för att på så vis generera det eftertraktade resultatet som verksamheten är ute efter.

HR är väldigt brett. HR behöver kunna bidra med kompetenssäkring i form av rekrytering, utveckling och avveckling, stötta chefer i att agera tydligt och utvecklade i sitt ledarskap. Men också vara en nödvändig och viktig kompass när det gäller lagar, regler och normer såsom arbetsmiljö, lönebildning, lika behandling och facklig samverkan, mm. Allt som rör personal kan kopplas till HR.

Historiskt sett har ”personalavdelningen” ofta varit relativt separerad från verksamheten. Det har på senare år skett ett skifte till att HR numera är mer integrerat in i verksamheten som en viktig del i verksamhetens utveckling. Som vi ser det är HR frågor är en del av chefernas vardag och då blir HRs roll starkt verksamhetsnära i att både stötta och driva frågor tillsammans med organisationen och cheferna.

HR för oss handlar mycket om ett ständigt lärande för att hållbart nå verksamhetens målsättningar genom dess medarbetare. Unik kan på många sett ses som en HR-partner där vi, som utvecklingspartner i med- och motgång, med hjälp av våra tjänster och vår samlade kompetens utmanar och hjälper till att förverkliga både våra kandidater och våra kunders, eller som vi kallar dem – våra kundidaters™ – ambitioner och mål. Att utmana och ibland ifrågasätta är för oss många gånger lika viktigt som att stötta och hjälpa och det är kombinationen som verkligen tillför mervärde tror vi.

 Varför är HR viktigt?

Oavsett storlek eller bransch är alla organisationer påverkade av människorna som arbetar inom den – antigen positivt eller negativt.

Medarbetarna inom en organisation har stor påverkanskraft för organisationens resultat och är i de flesta fall skillnaden mellan framgång och misslyckande. Därför blir HR viktigt och vi tycker att HR blir som mest effektiv när den är verksamhetsnära och en viktig pelare för både affären och människorna i organisationen.

Det har länge funnits en diskussion kring om HR borde vara en del av ledningsgruppen eller inte. Vi tycker att det är en självklarhet att HR ska vara representerat i ledningsgruppsfrågorna på samma vis som vi anser att HR också behöver ta ansvar för att vara en drivande part inom exempelvis verksamhetsnära digitalisering och effektivisering likväl som ha ett helhetsperspektiv på verksamheten – precis som alla som arbetar i ledningsgruppen bör ha.