Lina Nilsson

Regionens näringsliv har ambitioner. Men det finns utmaningar. Tydlighet och ledarskap, kulturella utmaningar och till delar fel kompetens är några exempel.

Som utvecklingspartner och kompetensförsörjare inom chefs- och tjänstemannaleden är det naturligt att vi på Unik följer samhällsutvecklingen och har en omfattande omvärldsbevakning. Ett led i detta är att vi under hösten nu genomför intervjuer med ledare för ett 50-tal verksamheter inom både det privata och offentliga i Östergötland och Kalmar län. Detta i syfte att känna in var man faktiskt står och hur man ser på den närmaste framtiden. Men framförallt för att lyssna in hur både ambitionerna och utmaningarna ser ut på lite längre sikt. Det är tydligt att det finns stora ambitioner och framtidstro även om det finns okända faktorer på marknaden som vi inte kontrollerar vare sig lokalt, regionalt eller nationellt.

Tillväxt är det vanligaste svaret på frågan om vilka ambitioner de har. Inte generellt utan tämligen väl definierat och underbyggt. Allt från 10% tillväxtmål till mångdubblering beroende på bransch och verksamhet. Men också ambitioner i ökad effektivitet och lönsamhet genom framförallt teknikutveckling är vanligt förekommande. Vi kan också se tydliga aktiviteter för att ”ta över större delar av sitt flöde” hos många, ofta då med koppling mot sälj och marknad som man inte känner att man äger.

Utmaningar för att nå långsiktiga mål

Det är dock inte utan hinder man ser att målen nås. Det vi ser i våra intervjuer är att ”tydlighet och ledarskap” anses vara den största gemensamma utmaningen. Förmågan och möjligheten att lyfta blicken och vara strategiska, att få samman ledningsgruppen och arbeta med kultur och värderingar. Men också att följa upp och bygga effektiva strukturer, system och processer.

Kompetensförsörjning, eller kanske mer rätt kompetensomställning, kommer på andra plats och de kompetenser som vi kan se efterfrågas mest tydligt är relaterade till teknikutveckling och effektivitet i någon form. Vi ser att det handlar om smarta, teknik/systemstödda arbetssätt. Inom industrin handlar detta om automation och processteknik och inom tjänstesektorn och det offentliga om utvecklingskompetens inom och förmåga att arbeta med digitala tjänstelösningar. Men det talas också frekvent om behovet av att växla till ”multifunktionell kompetens” i syfte att skapa en effektiv och flexibel verksamhet. Behovet av ”förmåga att driva projekt” lyfts också ofta i samtalen.

Kulturella utmaningar är vanligt förekommande och en klar utmaning och ofta starkt kopplat till ledarskapsdiskussionen. Hönan eller ägget?

Slutligen finns också utmaningar avseende möjligheten att rent fysiskt nå den tillväxt man ser sig kunna/vilja nå på längre sikt. Exploateringsmöjligheterna är kanske inte första gången vi hör eller läser om, men det finns en känsla av att intresset från kommunens tjänstemän att lyssna in de mer långsiktiga behoven av tillväxt kunde vara större.

Känner ni igen er i ovanstående utmaningar? Hur arbetar du med dem? Kommentera gärna och bidra med dina erfarenheter. Vi är starkare tillsammans.